1. Úvodné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľom internetového portálu www.ubytovaniesk.sk je Helena Lefantová, IČO 50699709, miesto podnikania, 94911 Nitra, Partizánska 440/75 Slovenská republika, číslo živnostenského registra: 430-50348 (ďalej v texte len „prevádzkovateľ'), ktorý je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon“), oprávnený vykonávať majetkové práva k tomuto internetovému portálu.

1.2. Ubytovaniesk.sk je verejný internetový portál poskytujúci katalóg priamych kontaktov a pridružených informácii o ubytovacích zariadeniach na Slovensku.

1.3. Prístup na internetový portál Ubytovaniesk.sk a jeho použitie podlieha podmienkam uvedeným nižšie. Vstupom na túto webovú stránku vyslovuje používateľ s uvedenými podmienkami súhlas. Všetky dokumenty, materiály, ilustrácie či texty uverejnené na tejto webovej stránke sú duševným vlastníctvom prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľ má k týmto udelený súhlas ich vlastníka. Prevádzkovateľ umožňuje prezeranie, preberanie a tlač materiálov a informácii uverejnených prostredníctvom tejto webovej stránky iba na osobné, nekomerčné používanie. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú využívať služby poskytované prevádzkovateľom portálu.

1.4. Zakazuje sa akýmkoľvek spôsobom meniť, rozmnožovať, verejne zobrazovať, rozširovať obsah (materiál) uverejnený na tejto webovej stránke alebo akejkoľvek inej webovej stránke prevádzkovanej prevádzkovateľom bez predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného prevádzkovateľom. Materiál sa môže používať len pre vlastnú osobnú potrebu a nesmie sa použiť pre komerčné alebo podobné účely. Neoprávnené používanie materiálov z webovej stránky prevádzkovateľa môže byť posudzované ako porušenie právnych predpisov o autorskom práve, ochranných známkach a iných právnych predpisov.

1.5. Prevádzkovateľ si výslovne vyhradzuje právo zmeniť, doplniť alebo vymazať časti webovej stránky alebo celú ponuku bez osobitného oznámenia alebo uverejnenie čiastočne alebo definitívne zastaviť. Berte, prosím, na vedomie, že uvedené informácie sú len informatívne a nemajú záväzný charakter. Odporúčame Vám preto, overiť si akúkoľvek informáciu získanú na tejto webovej stránke predtým, ako ju v akejkoľvek forme použijete. Ak potrebujete informácie o našich produktoch a službách kontaktuje nás, prosím, priamo. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu obsahu ňou prevádzkovanej webovej stránky vrátane podmienok jej používania. Zmeny v podmienkach používania webového portálu sú platné po ich zverejnení.

2. Registrácia zariadenia

2.1. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia má možnosť zaregistrovať svoje ubytovacie zariadenie na portáli prostredníctvom registračného formulára. Každé ubytovacie zariadenie môže mať len jednu prezentáciu. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia súhlasí so zverejnením svojich kontaktných údajov, ktoré uviedol vo svojom účte/profile.

2.2. Ustanovenie bodu 2 odsek 2.1. VP sa nevzťahuje na ubytovacie zariadenia pridané na portál ubytovaniesk.sk pred 1. septembrom 2017, ohľadom počtu zariadení na jednu prezentáciu.

2.3. Záujemca o prezentáciu zariadenia zodpovedá za pravdivosť údajov, ktoré uvedie o svojom zariadení. Takisto zodpovedá za fotografie použité pri prezentácii jeho ubytovacieho zariadenia na Ubytovaniesk.sk a zaväzuje sa nepoužiť fotografie, ktoré porušujú autorské práva tretieho subjektu.

2.4. Administrátor/prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť/doplniť údaje o ubytovacom zariadení z cieľom spresniť informácie o zariadení, resp. zjednotiť formy prezentácie.

2.5. Ubytovacie zariadenie bude zahrnuté v katalógu Ubytovaniesk.sk po dobu 12 mesiacov.

2.6. Ubytovateľ má možnosť kedykoľvek bezplatne zmeniť údaje o svojom ubytovacom zariadení. Zadané zmeny sa prejavia okamžite po ich uložení majiteľom. Nová prezentácia bude po vyplnení údajov v účte ihneď k nahliadnutiu po aktivovaní príslušného tlačidla. Následne bude skrytá prevádzkovateľom a sprístupnená verejnosti do 48 hod. po uhradení zaslanej elektronickej faktúry so splatnosťou 7 dní.

2.7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zamietnuť alebo zrušiť registráciu zariadenia bez udania dôvodu. V prípade platenej registrácie sa prevádzkovateľ zaväzuje vrátiť alikvótnu časť registračného poplatku pripadajúcu na počet nevyužitých mesiacov registrácie, pričom prvým nevyužitým mesiacom sa rozumie mesiac nasledujúci po mesiaci v ktorom došlo k zamietnutiu alebo zrušeniu prezentácie. Používanie vulgarizmov a hanlivých výrazov je zakázané. V prípade porušenia vyššie uvedeného zákazu bude celá prezentácia stiahnutá z portálu bez nároku na vrátenie zaplateného poplatku.

2.8. V prípade nedostupnosti alebo technickej údržby portálu Ubytovaniesk.sk nie je prevádzkovateľ povinný vrátiť pomernú časť zobrazovacieho poplatku, ak nepresiahne 31 dní.

2.9. Záujemca o registráciu súhlasí s dostavaním informačných e-mailov (týkajúcich sa jeho registrácie na Ubytovaniesk.sk) na emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári.

3. Platobné podmienky

3.1. Po vyplnení registračného formulára Vám bude vystavená faktúra a odoslaná elektronicky alebo poštou na fakturačnú adresu, ktorú ste zadali v registračnom formulári. Ak ste fakturačné údaje nevyplnili faktúra bude zaslaná na adresu ubytovacieho zariadenia. Prevádzkovateľ portálu Ubytovaniesk.sk nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych či neúplných údajov. Po zaplatení danej čiastky bude do 24 hodín zverejnená prezentácia zariadenia.

3.2. Pri duplicitnej platbe automaticky predlžujeme prezentáciu o dané obdobie. Ak majiteľ ubytovacieho zariadenia požiada o vrátenie duplicitnej platby vrátime späť platbu poníženú o spracovateľský poplatok vo výške 50 EUR (slovom päťdesiat eur) bez DPH. Daný poplatok je účtovaný z dôvodu časovej náročnosti a prácnosti pri spracovaní danej žiadosti.

4. Dodržiavanie právnych noriem

4.1. Používateľ je pri využívaní služieb na serveri povinný dodržiavať právne normy. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ Ubytovaniesk.sk poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľovi oprávneným orgánom.

4.2. Tieto podmienky sa spravujú a vykladajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je ktorékoľvek z ustanovení týchto podmienok neplatné alebo nevykonateľné, takéto ustanovenie bude vykonané v najväčšom možnom rozsahu a zostávajúce ustanovenia budú i naďalej plne platné a účinné.

5. Vylúčenie zodpovednosti

5.1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytnutých informácií. Nároky voči prevádzkovateľovi vyplývajúce zo záruky, ktoré sa vzťahujú na škody materiálneho alebo ideového typu, ktoré boli spôsobené použitím alebo nepoužitím poskytnutých informácií resp. použitím chybných a neúplných informácií, sú zásadne vylúčené, aj to aj v prípade nedbanlivostného zavinenia. Všetky ponuky sú nezáväzné.

5.2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania webovej stránky alebo na nej uverejnených materiálov. Všetky informácie, produkty, materiály, služby a rady obsiahnuté na tejto webovej stránke alebo poskytnuté touto webovou stránkou, vrátane všetkého textu, grafiky, liniek, animácií, java scriptov, cookies, produktov a materiálov sa poskytujú bez akýchkoľvek záruk, garancií alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implikovaných.

5.3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania webovej stránky alebo uverejnených materiálov. Niekedy poskytujeme z našich stránok prístup k iným webovým stránkam. Ale akékoľvek produkty alebo informácie ponúkané na takýchto stránkach, ku ktorým sa dostanete cez našu stránku, neschvaľujeme ani neodsúhlasujeme. Nedávame žiadne záruky týkajúce sa obsahu alebo presnosti materiálov na takýchto webových stránkach. Ak sa rozhodnete vstúpiť na prepojené web stránky tretích strán, robíte tak na vlastné riziko. Skontrolujte si Uniform Resource Locator (URL) adresu uvedenú vo vašom internetovom prehliadači, aby ste videli, či ste stále na stránke prevádzkovanej prevádzkovateľom alebo ste sa presunuli na inú stránku.

5.4.Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté v dôsledku používania webovej stránok tretích osôb. Používateľ sa zaväzuje používať Lokalitu iba v súlade s právom. Používateľ nesmie na Lokalitu zasielať a umiestňovať akýkoľvek obsah, ktorý by obmedzil, poškodil, znefukčnil chod portálu alebo zasahuje neprípustným spôsobom do práv tretích osôb najmä ten, ktorý je protiprávny, výhražný, ohováračský, nekalosúťažný, nactiutŕhačský, urážlivý, týravý, hanlivý, škodlivý, zasahujúci do práva na ochranu osobnosti a súkromia, odporný alebo rasovo, etnicky alebo inak nevhodný, vulgárny a obscénny, narušujúci práva inej osoby, podporujúci konanie kvalifikovateľné ako trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt.

5.5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pridané informácie, fotografie v prezentáciách ubytovania ako ani za kvalitu ubytovania a služby s ňou spojené. Za pridané informácie, fotografie v prezentáciách ubytovania, kvalitu ubytovania a služby s ňou spojené zodpovedá v plnom rozsahu ubytovateľ (registrovaný člen), ktorý ich pridal.

5.6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie zverejnených údajov v prezentácii majiteľa ubytovacieho zariadenia treťou stranou.

6. Ochrana osobných údajov

6.1. Prístup na stránky Ubytovaniesk.sk a ich používanie môže byť zo strany prevádzkovateľa podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov používateľa v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií prostredníctvom stránok Ubytovaniesk.sk používateľ súhlasí s ich využívaním pre vnútorné potreby Prevádzkovateľa.

7. Linky na stránky tretích strán

7.1. Portál Ubytovaniesk.sk môže obsahovať linky na webové stránky, riadené stranami inými ako prevádzkovateľom. Za odkaz na www stránku uvedenú v prezentácii je považovaný len odkaz na Home page ubytovacieho zariadenia, nie odkaz na prezentáciu zariadenia na inom ubytovacom portály/katalógu ubytovacích zariadení, ak sa tak stane, bude Url odstránená. Pri jej opakovanom vložení môže byť prezentácia odstránená bez nároku na vrátenie zaplateného poplatku. Prevádzkovateľ nezodpovedá, neschvaľuje ani neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah alebo používanie takýchto stránok tretích strán. Prevádzkovateľ poskytuje tieto linky iba na uľahčenie orientácie, pričom začlenenie akejkoľvek linky neznamená schválenie stránky uvedenej linky . Pred používaním takýchto stránok ste povinný oboznámiť sa s politikou, uvedenou na takýchto stránkach, týkajúcou sa ochrany súkromia a iných záležitostí. Je vašou zodpovednosťou, aby ste podnikli opatrenia na zabezpečenie toho, že nič, čo si pre vlastné potreby vyberiete, neobsahuje vírusy ani iné položky deštruktívnej povahy.

8. Platnosť a účinnosť

8.1. Podmienky používania stránok Ubytovaniesk.sk sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Podmienky boli zverejnené dňa 20.10.2017.Hore